درخواست عکاسی ، درج محتوا و خدمات چاپ

نام و نام خانوادگی : 

تلفن همراه : 

ادرس محل جمع اوری : 

کالای شما در چه وضعیتی قرار دارد : شکستنی نیاز به احتیاط

ارزش محموله   (به تومان)  : 

ایا بار شما بیمه شود : بله خیر

چاپ رسید :    تعداد

چاپ لیبل :    تعداد

بارگذاری فایل 1 : 

بارگذاری فایل 2 : 

بارگذاری فایل 3 : 

مجموع پرداختی :

6+2:

ثبت درخواست به معنی پذیرش قوانین همراه سلر می باشد