همکاری در فروش

تیم سرمایه گذاری همراه سلر در راستای ایجاد رفاه اقدام به همکاری در فروش فروشنگان دیجی کالا در نظر گرفته است برای اطلا ع از شرایط لطفا فرم زیرا پر کنید و منتظر تماس همکاران ما باشید

فرم ثبت نام همکارینام و نام خانوادگی : 

محل سکونت : 

شماره تماس : 

2+2: