خدمات جمع آوری کالا

تاریخ تحویل محموله :   سال /  ماه /  روز

نام و نام خانوادگی : 

تلفن همراه : 

ادرس محل جمع اوری : 

محدوده شهرداری : 

تعداد پنل : 

تعداد محموله : 

کالای شما در چه وضعیتی قرار دارد: شکستنی  نیاز به احتیاط

شماره رسید محموله : 

ارزش محموله   (به تومان) : 

رسید توسط همرا ه سلر پرینت شود ؟ بله خیر

لیبل توسط همراه سلر چاپ شود ؟ بله خیر

بارگذاری فایل 1 : 

بارگذاری فایل 2 : 

ثبت درخواست به معنی پذیرش قوانین همراه سلر می باشد  • 15000
  • 10000